Referenční grafické práce

PF 2010 - nadace Niké

 

Novoroční přání a inzece pro nadační fond Modrá Nike

Vhledem k úspěšnosti předchozí spolupráce s nadačním fondem Modrá Nike, jsme byli znovu osloveni k vytvoření novoročního přání, Jeho hlavní myšlenkou, byly dílky puzzle, s významem střípků, ze kterých lze vlastním úsilím postupně skládat důležité celky. První strana byla pojata čistě jako novoroční přání a druhá strana je připomenutím důležitých událostí nadačního fondu, které proběhly v roce letošním a těch co nás čekají v roce nadcházejícím. Tato stana bude dále požívána pro propagaci činosti nadačního fondu v různých periodikách.

Kalendář - Děti pro radost druhých

 

Diplomy pro "Apaluchu"

Úkolem bylo vyvoření upomínkových diplomů, které děti mohly získat za projevenou odvahu a účast na výše zmíněném táboře.

Kalendář - Děti pro radost druhých

 

Kalendář z dětských prací soutěže "Děti pro radost druhých"

Nadační fond Modrá Niké, jehož patronem je poslanec PS PČR Zdeněk Lhota, vyhlásil na jaře výtvarnou soutěž pro děti v mateřských školách, pro žáky a studenty základních a středních škol Královéhradeckého kraje. A my jsme velice rádi, že jsme mohli být u toho a podpořit tento skvělý projekt pro mládež. Zádaním bylo vytvořit z vítězných prací kalendáře, které budou krásnou připomínkou sutěže pro dětské autory, ale halvně budou rozdávat radost v ústavech sociální péče v celém regionu, a nakonec i zdobit kanceláře hořické radnice. Veškeré informace o nadačním fondu a jeho činostech naleznete na stránkách www.modranike.cz.

Marghany advocates

 

Hefny advisers

Hefny advisers je společností poskytující poradenskou činnost pro vládní úřady, ale i soukromé společnosti, v otázkách zabezpečení dokumentů, jakými jsou např. pasy, řidičské průkazy, jízdenky atd.. Cílem zadání byla tvorba logotypu a doprovodné grafiky. Vzhledem k zaměření společnosti především na vládní úřady a jejich vrcholné vedení, bulo nutností zvolit velmi decentní vizuální prezentaci ve spíše diplomatickém stylu s pouze lehkým oživujícím prvkem. Součástí zadání bylo taktéž i vytvoření designu pro veškeré používané tiskoviny, vizitky, hlavičkové papíry, desky atd..

Katalog ubytovacích zařízení Poděbrady

 

Katalog ubytovacích zařízení Poděbrady

Katalog byl prvním takto koncipovaným materiálem, který kdy v Poděbradech vznikl. Ze strany zadavatele proto nepřišlo žádné konkrétní zadání grafické podoby katalogu. Součástí zpracování bylo navržení koncepce piktogramů užitých pro popis služeb nabízených jednotlivými zařízeními (tedy jejich počet a druhy) a jejich grafické pojetí. Materiál má působit živě a optimisticky, ne však na úkor přehlednosti a pohodlného užívání.

Série propagačních letáků Poděbrady

 

Plán města Pardubice

Po úspěšné realizaci miniprůvodce Pardubice se Magistrát města Pardubic rozhodl vydat samostatný plán města, jehož mapová část bude převzata z miniprůvodce. Plán je určen k distribuci na veletrzích a prostřednictvím informačního centra. Akcentována byla jednoduchost a přehlednost. Při zpracování jsme vycházeli z funkcionalisticky strohého pojetí městského loga, a proto koncepce celkového designu plánu byla vedena v této minimalistické linii.

Série propagačních letáků Poděbrady

 

Série propagačních letáků Poděbrady

V rámci šestiletého marketingového plánu, který si stanovilo Město Poděbrady, bude každý rok kladen důraz na jednu rovinu atraktivit, jež lze v Poděbradech a okolí najít. Z nich byly zatím realizovány první dvě etapy, tedy rok věnovaný významným osobnostem a rok věnovaný historickým památkám města. Letáky pojednávající jednotlivá témata tvoří ucelenou řadu. Za tímto účelem tedy byly vytvořeny potřebné jednotící prvky, které však nebrání snadnému odlišení jednotlivých materiálů a nechávají dostatečný prostor specifikům, která s sebou jednotlivá témata přinášejí.

Marghany advocates

 

Marghany advocates

Společnost Marghany advocates je tým mladých advokátů zastupujích přední egyptské společnosti se sídlem v hlavním městě Egypta, Káhiře. Cílem bylo vytvořit jednoduchou vizuální prezentaci společnosti, v čele s logotypem, u kterého jsme kladli důraz na vzbuzení pocitu jistoty právního zázemí s přívlastkem dynamičnosti mladé a energické společnosti. Obsahem zadání jako další, kromě tvorby logtypu, bylo vytvořit design pro veškeré ve společnosti používané tiskoviny, vizitky, dopisní papíry, faxové papíry, desky a v neposlední řadě aktuálně připravované internetové stránky, které pro nás budou něčím novým, neboť jedna z jazykových mutací bude arabština.

Marghany advocates

 

Pamětní list města Poděbrady

Po povodních v roce 2006 chtělo Město Poděbrady vyjádřit svoji vděčnost všem, kteří se nějak podíleli na záchranných pracích a následném likvidování následků této živelní pohromy. Nebyla určena žádná koncepce ani určitá grafická podoba materiálu, jediným požadavkem ze strany zadavatele bylo zakomponování jedné či více fotografií připomínající tuto událost. Zvláštností této zakázky bylo individuální věnování každému příjemci Pamětního listu.

Vinařský ples v Bellevue Poděbrady

 

Vinařský ples v Bellevue Poděbrady

Plakát byl určen k jednorázovému výlepu po městě. Použita měla být jedna barva a součástí zadání bylo i odlišit tento plakát od předchozích ročníků, proto bylo třeba se vyhnout motivům hroznového vína a tanečníků.

Marghany advocates

 

Logotyp Golf Club Poděbrady

V zadání výběrového řízení na zpracování nové podoby loga pro Golf Club Poděbrady nebyla žádná konkrétní specifikace, jak by případné logo mělo vypadat. Při práci pro nás bylo zásadních několik faktorů. Golf Club Poděbrady existuje již od roku 1961, jeho vizuální prezentace by tedy měla tuto tradici ctít, zároveň se však jedná o klub dynamicky se rozvíjející, se širokou škálou aktivit a i tato dynamika by se měla v logu projevit. Tradici a dynamiku v sobě ostatně spojuje i golfový sport sám. Logo mělo zárověň být elegantní, jednoduché a stylově čisté. Součástí předložené prezentace byly i návrhy na některé často užívané drobné tiskoviny, jako vizitky či hlavičkové papíry, aby bylo možné ukázat, jak by mohlo toto logo "žít" v jednotlivých využitích. Tento návrh postoupil mezi dva poslední kandidáty, ve finálním rozhodování však bylo výběrové řízení bez udání důvodu zrušeno a klub si ponechal logo staré.

Marghany advocates

 

Inzerát pro společnost Dopravní značení Kutná Hora

Tento inzerát vznikl pro miniprůvodce Kutná Hora na základě inzerátu, který firma dříve používala pro svoji prezentaci. Vzhledem k tomu, že se nám takto zpracovaná propagace jevila neinvenční a tudíž s omezeným dopadem na spotřebitele, navrhli jsme nový inzerát tak, aby působil dynamicky a zajímavě, a mohl tak lépe plnit svoji propagační funkci. Společnost následně tento inzerát odkoupila pro další šíření v jiných materiálech, ve kterých se bude prezentovat.

Logotyp mikroregionu Svatojiřské Podlesí

 

Logotyp mikroregionu Svatojiřské Podlesí

Zadáním výběrového řízení bylo vytvořit logo reprezentující nově vzniklý mikroregion sdružující obce severního Nymburska, který se chtěl prezentovat jako oblast nabízející širokou škálu sportovního vyžití, vhodná zejména pro cykloturistiku, oplývající zároveň i mnoha památkami, bohatou historií a čistou přírodou. Bylo výslovně uvedeno, že kraj působí jistou mystickou poetičností a logo má vyjadřovat i tuto stránku věci. Cílová skupina případných návštěvníků nebyla přesně specifikována. Nebyl stanoven ani přesný název vznikajícího mikroregionu, zpracovatel tedy mohl předložit jak návrh loga, tak i název. V rámci rešeršního průzkumu bylo zjištěno, že jistým centrálním útvarem celého území je lesní komplex zvaný Svatojiřský les. Dále bylo zjištěno, že v minulosti tato doména byla součástí majetku rodu Thurn-Taxis, kteří měli ve znaku stříbrného jezevce v modrém poli. Na základě těchto faktů byl navržen název "Svatojiřské Podlesí" a jako základní motiv loga jezevčí hlava na stylizovaném štítu. Jezevec je též obecně považován za zvíře poněkud tajemné, žijící v hlubokých lesích. Tento motiv je navíc mezi ostatními logy užívanými v cestovním ruchu zcela unikátní, a tudíž nezaměnitelný. Při finálním zpracování pak byl kladen důraz na výrazný a zároveň jednoduchý a snadno zapamatovatelný styl, který by rovněž umožnil širokou škálu použití v rámci života mikroregionu. Výběrové řízení skončilo bez vybrání vítězného návrhu.